Building Extension Permit

Building Extension Permit

Building Permit for Extension ဖြင့် ဆောင်ရွက်၍ ရသည့် ဆောက်လုပ်ခွင့်များ။:
- Minor Building Work သတ်မှတ်ချက်တွင် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မည့် Area သည် ၃၀၀ စတုရန်းပေထိသာ ဖြစ်သဖြင့် ၃၀၀ စတုရန်းပေထက်ကျော်သော တိုးချဲ့ခွင့်များ ဖြစ်ပါသည်။
- Horizontally သော်လည်းကောင်း၊ Vertically သော်လည်းကောင်း (၁) ထပ်သာတိုးချဲ့ရန်။
- တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မည့် အစိတ်အပိုင်းသည် (၁) ထပ်ထက်ကျော်ပါက BCM ဖြည့်စွက်၍ Risk အလိုက်လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Apply Now