၁။          ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း မြေပိုင်ဆိုင်မှုအရပ်ကတိစာချုပ်များဖြင့် လျှောက်ထားသည့်ဆောက်လုပ်ခွင့်အမှုတွဲများ (Low Risk Without D-Map)နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါ အတိုင်းသာ စိစစ်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည် -                (က)    ဂရန်မြေနှင့်ပါမစ်မြေများဖြစ်ပါက မျက်နှာဖွင့် ၃၀'-၀" အောက်အကျယ်ရှိသော မြေကွက် များတွင် အမြင့် ၃၀'-၀" ထက်မပိုသော (၃)ထပ်ထိ ဆောက်လုပ်ခွင့်များ၊              (ခ)      မိသားစုတစ်စုသာအသုံးပြုမည့် (ကန်ထရိုက်တိုက်ပုံစံ၊ စီးပွားရေးသုံးအဆောက်အအုံ မဟုတ်သည့်)ဆောက်လုပ်ခွင့်များ။   ၂။          ဂရန်မြေ၊ ပါမစ်မြေများကိုဝယ်ယူ၍ ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားမှုများကို (၁-၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် Low Risk With D-Map ဖြင့်သာ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်ပြရန်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။Continue Reading  YBPS System တွင် Approval in Principle ခွင့်ပြုပြီးသော Medium Risk နှင့် High Risk အဆောက်အဦများအတွက် Building Permit လျှောက်ထားသည့် အခါ Structure Calculation ၊ မီးသတ်ထောက်ခံချက်၊ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၏ မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ခွင့်ပြုမိန့်နှင့်အတူလျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်နှင့်  အိမ်တွင်းရေ/သန့် ပစ္စည်းတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရေးအတွက် YBPS Website တွင်ကြေညာထားသော Drawing Requirement ပါ Checklist များအတိုင်း ပုံစံရေးဆွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။Continue Reading