ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာန၏ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာအသိပေးကြေညာချက်အရ Online ဖြင့်ဌာနသို့ငွေပေးသွင်းရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ၂၃-၉-၂၀၂၀ နေ့အထိသာ ဧရာဝတီဘဏ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်လီမိတက်၏ ဘဏ်စာရင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်လီမိတက်သို့ ပေးသွင်းရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ ၂-၁၀-၂၀၂၀ နေ့မှစတင်ပြီး ဧရာဝတီဘဏ်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်လီမိတက်၏ ဘဏ်စာရင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်လီမိတက်သို့ သွင်းငွေများကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ပေးသွင်းနိုင်ပါ ကြောင်းလည်း တပါတည်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။Continue Reading  YBPS System တွင် Approval in Principle ခွင့်ပြုပြီးသော Medium Risk နှင့် High Risk အဆောက်အဦများအတွက် Building Permit လျှောက်ထားသည့် အခါ Structure Calculation ၊ မီးသတ်ထောက်ခံချက်၊ရေဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၏ မိလ္လာကန်တည်ဆောက်ခွင့်ပြုမိန့်နှင့်အတူလျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်နှင့်  အိမ်တွင်းရေ/သန့် ပစ္စည်းတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရေးအတွက် YBPS Website တွင်ကြေညာထားသော Drawing Requirement ပါ Checklist များအတိုင်း ပုံစံရေးဆွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။Continue Reading